باز کردن منو
×
×
آفرین درسته
سایت آموزشی فری لرن

در فرم زیر یک دکمه از نوع submit ایجاد نمایید و سپس با استفاده از صفت action کاری کنید که اطلاعات وارد شده در فیلد متنی به صفحه send-data ارسال شود.

در صفت action باید از مقدار زیر استفاده نمایید.

files/send-data.php


میتوانید آموزش تگ form را مشاهده نمایید.

Your Code:
Result:
Correct Code:
Result:
برو به سایت فری لرن
ریست کردن تمرینات
بستن منو

 

HTML Attributes
HTML Headings
HTML Paragraphs
HTML Styles
HTML Formatting
HTML CSS
HTML Links
HTML Images
HTML Tables
HTML Lists
HTML Classes
HTML Id
HTML Iframes
HTML Scripts
HTML Forms
HTML Input Types

بستن پنجره

آیا میخواهید تمامی تمریناتی که حل کرده اید را حذف نمایید؟


بستن پنجره

دوست خوبم بهتون تبریک میگم, شما تونستید با موفقیت تمامی تمرینات را حل نمایید.


یا برو به سایت یا برو به آموزش قدم به قدم زبان HTML
بستن پنجره