مجموعه ای از رنگ های Gradient


background-image: linear-gradient(to right top, #051937, #004d7a, #008793, #00bf72, #a8eb12);
background-image: linear-gradient(to right top, #cd3604, #d56900, #d39600, #c4c200, #a8eb12);
background-image: linear-gradient(to right top, #cd3604, #974b00, #694d02, #48451e, #353730);
background-image: linear-gradient(to right top, #cd044c, #d74426, #cd7200, #b39900, #88bc05);
background-image: linear-gradient(to right top, #515050, #737171, #979593, #bbbab8, #e0e1de);
background-image: linear-gradient(to right top, #af2c2c, #8d2545, #61294a, #38283c, #1f1f1f);
background-image: linear-gradient(to right top, #2daf2c, #00aa84, #009ddd, #0085ff, #3550f7);
background-image: linear-gradient(to right top, #000000, #3b3b3b, #777777, #b9b9b9, #ffffff);
background-image: linear-gradient(to right top, #000000, #361320, #67183d, #9c155e, #d40083);
background-image: linear-gradient(to right top, #8f23c0, #9a5fcf, #aa8cd9, #c0b5dd, #dcdcdc);
background-image: linear-gradient(to right top, #8f23c0, #772a9c, #5f2c79, #482b57, #322737);
background-image: linear-gradient(to right top, #8f23c0, #0072fc, #0094e7, #00a79c, #01b14c);
background-image: linear-gradient(to right top, #f45d00, #cd8000, #a09700, #6ba700, #01b14c);
background-image: linear-gradient(to right top, #993d04, #ad5c10, #c07a20, #d19934, #e1b84a);
background-image: linear-gradient(to left top, #99047a, #c82563, #e1574d, #e88940, #e1b84a);
background-image: radial-gradient(circle, #d60002, #db5000, #de7802, #df9927, #e1b84a);
background-image: radial-gradient(circle, #9822ab, #da1a82, #f4505b, #f38743, #e1b84a);
background-image: radial-gradient(circle, #1161f2, #d242c1, #ff4e81, #ff8550, #e1b84a);
background-image: radial-gradient(circle, #11f267, #82e449, #afd63a, #cdc73c, #e1b84a);
background-image: radial-gradient(circle, #7eff17, #8ecc20, #879c30, #71713c, #4d4b44);
background-image: radial-gradient(circle, #e86d00, #b76d10, #8d6624, #6a5a35, #4d4b44);
background-image: radial-gradient(circle, #e86d00, #ff7573, #f797b9, #dcbcda, #d8d8d8);
background-image: radial-gradient(circle, #ff1f00, #ca4202, #9a4914, #6f4727, #463f39);
background-image: radial-gradient(circle, #e3d9d8, #b9afad, #918884, #6b625d, #463f39);
background-image: radial-gradient(circle, #df0e3d, #b4382b, #8c4327, #67442d, #463f39);
background-image: radial-gradient(circle, #c20edf, #cb0080, #a62743, #743e2e, #463f39);

وبسایت آموزشی فری لرن