باز کردن منو
×
×
آفرین درسته
سایت آموزشی فری لرن

تمامی تگ های p موجود در صفحه را انتخاب و سپس رنگ متنشون رو آبی نمایید.


Your Code:
Result:
Correct Code:
Result:
برو به سایت فری لرن
ریست کردن تمرینات
بستن منو

 

CSS Selectors
CSS Use
CSS Background
CSS Border
CSS Margin
CSS Padding
CSS Height/Width
CSS Text
CSS Font
CSS Links
CSS Lists
CSS Tables
CSS Display
CSS Positioning
CSS Overflow
CSS Align
CSS Combinators
CSS Pseudo-Classes
CSS Pseudo-Elements
CSS Opacity
CSS Attribute Selectors
CSS Border Radius
CSS Border Images
CSS Colors
CSS Gradients
CSS Shadow Effects
CSS Text Effects
CSS Transforms
CSS Transitions
CSS Animations

بستن پنجره

آیا میخواهید تمامی تمریناتی که حل کرده اید را حذف نمایید؟


بستن پنجره

دوست خوبم بهتون تبریک میگم, شما تونستید با موفقیت تمامی تمرینات را حل نمایید.


یا برو به سایت یا برو به آموزش CSS
بستن پنجره